MANUSIA DALAM AL-QURAN DAN KAITANNYA DENGAN PENDIDIKAN

bambang bambang

Sari


Memahami hakikat pendidikan tidak dapat dipisahkan dari memahami hakikat manusia. Manusia dalam perspektif Al-Quran adalah makhluk dualis (jasad dan ruh). Demikian seharusnya pendidikan yang diselenggarakan tidak hanya melihat sebatas yang bersifat rasionalis empiris, tetapi juga yang bernilai rohani (agamis). Penulisan bertujuan bahwa pemahaman yang utuh terhadap manusia akan melahirkan pandangan pendidikan yang tidak dikotomik. Metode penelitian yang digunakan merupakan studi literatur atau penelitian pustaka, yaitu merujuk kepada data-data karya ilmiah yang berkaitan dengan penelitian. Simpulan dari penelitian ini yaitu pemahaman yang benar terhadap diri manusia sebagai makhluk jasmani dan rohani akan melahirkan worldview pendidikan yang berorientasi duniawi dan ukhrawi.

Kata Kunci : Manusia, Al-Quran, Pendidikan, Worldview

Teks Lengkap:

Hal. 103-113

Referensi


Al-Ghazali, 1982. Al-jawahir. Terj. Rus’an, Singapura: Pustaka Nasional

-------------, 1991. Ihya ulum al-din, Beirut: Dar Al-Fikr

-------------, 2014. Ayyuha Al-Walad, al-Mamlakah al-arabiyah al-su’udiyah: Darul minhaj

Azra, Azyumardi, 2004. Jaringan Ulama Timur Tengah Dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII Akar Pembaruan Di Indonesia, Jakarta: Prenada Media.

------------, 2012. Pendidikan Islam Tradisi Dan Modernisasi Di Tengah Tantangan Millenium III, Jakarta: Prenada Media Group.

Al-Attas, Syed Muhammad Naquib, 1980. The Concept Of Education In Islam, Kualalumpur: ABIM.

-----------, 1986. A Commentary Of The Hujjat Al-Siddiq Of Nur Al-Din Al-Raniry, Kuala lumpur: Ministry of culture.

-----------, 1993. Islam And Secularism, Kualalumpur: ISTAC.

------------, 2001. Prolegomena To The MetaPhysics Of Islam, Kualalumpur: ISTAC.

----------, 2002. Makna Kebahagiaan dan Pengalamannya Dalam Islam,Kuala lumpur: ISTAC.

----------, 2004. Risalah Untuk Kaum Muslimin, Kuala lumpur: ISTAC.

----------, 2007.Tinjauan Ringkas Peri Ilmu Dan Pandangan Alam, Kuala lumpur: Universiti Sains Malaisia.

----------, 2015 On Justice And The Nature Of Man, Kuala lumpur: IBFIM.

Fahmi, Hamid, 2010. Membangun Peradaban Dengan Ilmu, Depok: Kalam Ilmu Indonesia.

Husaini, Adian, et.al, 2013. Filsafat Ilmu Perspektif Barat dan Islam, Jakarta: Gema Insani.

Imam Nawawi, Riyadhus Shalihin, ([tt.]:[tp])

Jalaluddin, 2003. Teologi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Dimyati, Akhmad. 2017. Makna dan Hakikat wujud dalam pemikiran Al-Attas. Jurnal Pemikiran dan Peradaban Islam, Vol. XI, No. 2:36

Langgulung, Hasan, Asas-Asas Pendidikan Islam, Jakarta : PT Pustaka Al Husna Baru, 2003

M.Rasjidi. 2011. Empat Kuliah Agama Islam Pada Perguruan Tinggi, Kalam Ilmu Indonesia. Depok.

Nata, Abuddin. 2005. Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta : Gaya Media Pratama,

-----------, 2009. Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

------------, 1997. Filsafat Pendidikan Islam 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Nizar, Samsul. 2002.Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Ciputat Pers.

Nor Wan Daud, Wan Mohd. Budaya Ilmu Suatu Penjelasan, Singapura: Pustaka Nasional.

-----------,1997. Konsep Pengetahuan Dalam Islam, Bandung: Pustaka.

-----------, 2017. Peranan Universiti Pengislaman Ilmu Semasa, Penafibaratan dan Penafijajahan, Kualalumpur: CASIS.

Shihab, M. Quraish. 2007. Wawasan Al-Quran, Bandung : Mizan

------------, 2007. Membumikan Al-Quran, Bandung: Mizan

Rahman, Fazlur. 1979. Islam. Terj. Senoaji Saleh, Jakarta: PT Bumi Aksara,

Ramayulis. 2002. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta: Kalam Mulia

Ramayulis, Samsul. 2009. Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan dan Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia

Tim Perumus Fakultas Teknik UMJ Jakarta. 1998. Al-Islam dan Iptek, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Uthman, Muhammad Zainy, Pemikiran dan Pembinaan Tamadun dan Transformasi Modal Insan Kearah Negara Maju, CASIS UTM. Kualalumpur.

Webb, Jenifer M. 2002. Powerful Ideas Perspective On The Good Society, Australia: The Cranlanna Programme.

Zulmuqim. 2013. Filsafat Pendidikan Islam (Konsepsi, Prinsip dan Aplikasi), Padang: Haifa Press.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.


Flag Counter

Jurnal Kajian dan Pengembangan Umat © Fakultas Agama Islam UMSB