NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KISAH NABI MUSA AS DAN BANI ISRAIL DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 67-74

indra padri

Sari


Abstrak

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai pendidikan akidah, ibadah dan akhlak dalam surat al-Baqarah ayat 67-74. Penelitian ini menggunakan riset pustaka (library research). Sumber data primer meliputi: al-Quran al-Karim dan kitab-kitab tafsir, sementara sumber data sekunder berupa buku-buku jurnal dan artikel-artikel yang relevan. Nilai-nilai pendidikan akidah dalam surat al-Baqarah ayat 67-74 adalah menjadikan Allah SWT sebagai satu-satunya pelindung, meyakini bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, dan meyakini bahwa Allah SWT mampu melakukan segala sesuatu, tidak terkecuali menghidupkan orang yang telah mati.Nilai-nilai pendidikan ibadah seperti berdoa memohon sesuatu kepada Allah SWT, membaca zikir dan kalimat thayyibah seperti insya Allah, dan menyembelih hewan sebagai wujud pengabdian kepada Allah SWT.Nilai-nilai pendidikan akhlak meliputi menjauhi perbuatan orang-orang jahil, mengerjakan dengan segera apa yang diperintahkan, tidak banyak bertanya jika hanya menambah berat pekerjaan, tidak saling menuduh jika tidak ada bukti kuat, tidak keras hati, takut kepada Allah SWT, dan mengucapkan insya Allah.

NILAI-NILAI PENDIDIKAN ISLAM DALAM KISAH NABI MUSA AS

DAN BANI ISRAIL DALAM SURAT AL-BAQARAH AYAT 67-74


Teks Lengkap:

hal 12-23

Referensi


Referensi

Al-Quran al-Karim

Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. 1364 H. Mu’jam al-Mufahras li Alfâzh al-Qurân al-Karîm, al-Qahirah, Dar al-Kutub al-Mishriyah.

Hamka. 2015. Tafsir al-Azhar, Jakarta, Gema Insani.

Hanafi, A. 1984. Segi-segi Kesusasteraan pada Kisah-kisah al-Quran, Jakarta, Pustaka al-Husna.

Katsir, Abu al-Fida’ Islamil Ibn. T.th. Tafsir al-Quran al-Adzhim, Mesir, Maktabah Sya’biyah.

Al-Maraghi. 1992. Ahmad Mushthafa, Terjemah Tafsir al-Maraghi Jilid 1, diterjemahkan oleh K. Anshori Umar Sitanggal, Semarang, Karya Toha Putra.

Al-Mishri. 2001. Mahmud, Qasash al-Quran, Mesir, Maktabah al-Taqwa.

Nizar, Samsul, 2002. Metodologi Penelitian Perpustakaan (Library Research) Studi Analisis Pendahuluan Dalam Majalah at-Ta’lim Jurnal Pemikiran dan Kependidikan, Padang, Fakultas Tarbiyah IAIN Imam Bonjol Padang.

Shihab, M. Quraish. 1996. Wawasan al-Quran Tafsir al-Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat, Bandung, Mizan.

Siregar, Syofian. 2013. Metode Penelitian Kuantitatif, dilengkapi dengan perbandingan perhitungan manual & SPSS, Jakarta, Kencana.

Umar, Bukhari. 2010. Ilmu Pendidikan Islam, Jakarta, Amzah.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.