PROFIL PENDIDIKAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN

Bambang Bambang

Sari


Artikel ini menjelaskan beberapa komponen pendidikan dalam perspektif al-Quran. Penulisan ini dilatabelakangi oleh kompleksitas kandungan al-Quran namun belum dijadikan sebagai acuan dalam pendidikan Islam. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan, dimana sumber datanya didapatkan dari data-data pustaka yang terkait dengan topik penelitian, adapun teknik analisis data yang digunakan ialah komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendidik mendapatkan tempat yang amat mulia dalam Al-Quran. Pendidik dalam konteks Al-Quran adalah orang yang bertanggungjawab terhadap upaya pertumbuhan jasmani dan perkembangan rohani peserta didik agar ia mampu menunaikan tugas-tugasnya sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Secara umum tugas pendidik adalah mendidik. Dalam operasionalisasinya, mendidik merupakan rangkaian proses mengajar, memberikan dorongan, memuji, menghukum, memberi contoh, membiasakan dan lain sebagainya. Sifat-sifat seorang pendidik adalah: ikhlas, sifat, taqwa, memiliki ilmu pengetahuan, hanif, pemaaf, zuhud. Adapun kepribadian seorang pendidik ideal salah satunya dijelaskan Allah SWT dalam surah Luqman ayat 12-19. Bagaimana seorang Luqman berberan sebagai orang yang mengisi sisi kognitif, afektif dan psikomotorik anaknya dengan nilai-nilai ajaran ilahi.

Teks Lengkap:

hal 47-68

Referensi


Abu Hasan Ali bin Ahmad Al-wahidi, Al-Wajiz fi Tafsir Al-Kitab Al-Aziz, Damaskus: Beirut, 1995

Abdullah bin Ahmad Al-Nasafi, Tafsir Al-Nasafi, ([tt][tp]

Fakhruddin Al-Razi, Al-Tafsir Al-kabir wamafatih al-ghaib, Beirut : Darul Fikri, 1981.

Ibnu Abbas, Tanwir Al-Miqbas Min Tafsir Ibni Abbas, Beirut: Darul kutub al-ilmiyah, 2000.

Jalaludin Al-Mahalli dan Jalaludin Al-Suyuti, Tafsir Jalalain, Beirut: al-maktabah ashriyah, 1997.

Shihab, M.Quraish, Tafsir Al-Mishbah, Jakarta: Lentera hati, 2002.

Thobari, Tafsir Al-Thabari jami’ al-bayan li ta’wil ayil Quran, Beirut: Muassasah al-risalah, 1994.

Zuhaili, Wahbah, Tafsir Al-Munir Fi Al-‘Aqidah Wa Al-Syari’ah Wa Al-Manhaj, Damaskus : Dar Al-Fikr, 2009.

Al-Ghazali, Ihya ulumiddin, t.t

Abdurrahman, Jamal, Athfal al-muslimin kaifa rabbahum an-Nabi, Terj. Agus Suwandi, Solo: Aqwam, 2010

Ahmad E.Q, Nurwajdah, Tafsir Ayat-Ayat Pendidikan Hati Yang Selamat Hingga Kisah Luqman, Bandung: Marja, 2007

An-Nahlawi, Abdurrahman, Prinsip-Prinsip dan Metode Pendidikan Islam, Bandung: CV. Diponegoro, 1992

Jalaluddin, Teologi Pendidikan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Langgulung, Hasan , Peralihan Paradigma Dalam Pendidikan Islam Dan Sosial Sains Sosial, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002

Manzhur, Ibnu, Lisan Al-Arab, Beirut: Dar al-Fikr, 1985

Mukhtar, Armen, Wawasan Pendidikan Dalam Al-Quran, Padang: IAIN-IB Press, 1999

Nata, Abuddin, Filsafat Pendidikan Islam, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2005

Naufal, Abdurraziq, I’jaz Al-‘Adad Fi Al-Quran, Cairo: Dar al-Ma’arif, 1975

Nizar, Samsul, Filsafat Pendidikan Islam pendekatan historis, teoritis dan praktis, Jakarta: Ciputat Pers, 2002

Poerwadarminta, WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 2006.

Ramayulis, Nizar, Samsul, Filsafat Pendidikan Islam Telaah Sistem Pendidikan Dan Pemikiran Para Tokohnya, Jakarta: Kalam Mulia, 2009

Ritonga, Mahyudin. Penyerapan Bahasa dan Pengaruhnya terhadap Pembelajaran Bahasa Arab di Indonesia, RAUSYAN FIKR: Jurnal Pemikiran dan Pencerahan, Vol. 12, No. 2, 2016, pp. 1281-1297.

Undang-Undang RI No 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen, Bandung: Citra Umbara, 2006.


Refbacks

  • Saat ini tidak ada refbacks.